Individuální vzdělávání | kmenová škola

Individuální/ domácí vzdělávání

Plnění povinné školní docházky bez pravidelného denního docházení žáka do školy.

Jedná se o plnění povinné školní docházky na základní škole bez pravidelného denního docházení žáka do základní školy. Podmínky pro povolení, průběh a zrušení individuálního vzdělávání na prvním stupni základní školy, včetně hodnocení individuálně vzdělávaných žáků jsou stanoveny v § 41 školského zákona. 

Škola garantuje, že žáci budou vzděláváni v souladu se standardem základního vzdělávání platným v ČR, je zodpovědná za to, že poskytne rodičům metodickou a organizační pomoc při vzdělávání.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb.

O povolení individuálního vzdělávání rozhoduje pouze ředitel školy, kam je žák přijat k plnění povinné školní docházky.

Přestup na individuální/ domácí vzdělávání

Stačí vyplnit dva formuláře, které nám oskenované pošlete zpět:

 • žádost o přestup na naši školu (3)
 • žádost o povolení individuálního vzdělávání (1)

 

Zároveň zašlete:

 • sken rodného listu dítěte
 • sken Vašeho (nebo vzdělavatele) dokladu o vzdělání. Vzdělavatelem může být kdokoliv – rodič, zákonný zástupce, člen rodiny, přítel, externista… => vzdělávání žáka zajišťuje zákonný zástupce žáka sám nebo prostřednictvím jiné osoby, se kterou se dohodne = písemně potvrdí (4), že se bude podílet na výuce žáka, pro vzdělávání na 1. stupni ZŠ – stačí maturita
 • sken občanského průkazu (pokud neřešíme přestup osobním setkáním)
 • vyjádření školského poradenského zařízení (nejedná se o souhlas) – vyjádření může být jakékoliv, neboť rozhoduje ředitel školy; ať je vyjádření jakékoliv, vždy vycházíme vstříc rodičům. Při dlouhodobém pobytu v zahraničí není třeba vyjádření školského poradenského zařízení.

Pokud pošlete vyplněné formuláře, kopie (skeny) Vašich dokladů (viz. výše) = splníte všechny požadavky dle § 49 a § 41 školského zákona, vystavíme rozhodnutí o přijetí do naší školy a zároveň rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání.

Informace k individuálnímu vzdělávání

Je potřeba vyplnit  Žádost o povolení individuálního vzdělávání, doložit  Vyjádření (není to doporučení) školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, kterékoli v ČR) a dosažené vzdělání vzdělavatele (rodiče). Souhlas vydává ředitel příslušné školy.

Závažnost důvodů pro individuální vzdělávání posuzuje výhradně ředitel příslušné školy. Možnými důvody mohou být např.: větší efektivita vzdělávání díky individuálnímu přístupu, možnost propojení výuky s reálným praktickým životem, nutnost speciálního přístupu vzhledem k osobnostnímu nastavení, zohlednění vzdělávání vzhledem k oblastem nadání, touha předávat dceři/synovi rodinné hodnoty, pobyt v zahraničí, nebo velká vzdálenost školy od místa bydliště, apod.

Pro výuku dítěte na 1. stupni je nejnižší požadované dosažené vzdělání rodiče (nebo vzdělavatele) středoškolské s maturitou.

Dle zákona je nutné takto vzdělávaného žáka přezkoušet 2x ročně, tedy za 1. pololetí a na konci školního roku. Častější návštěvy jsou možné (konzultace, navštěvování kroužků apod.). Vše záleží na dohodě mezi rodiči a školou.

Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí školního roku zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Přezkoušení má dvě části:

 • osobní přezkoušení z hlavních předmětů – kombinace ústní a písemné zkoušky    

 • portfoliové hodnocení – rozhovor nad předloženými materiály s doplňujícími otázkami

 

Termíny přezkoušení stanoví škola. Na hodnocení přinese zákonný zástupce (vzdělavatel) návrh vysvědčení. Ten, kdo provádí ve škole hodnocení žáka, návrh vysvědčení buď doporučí bez úprav, nebo v něm zdůvodní nějaké změny a předloží ke schválení řediteli školy.

Ano, i individuálně vzdělávaný žák je žákem školy, a proto má nárok na zapůjčení učebnic a pracovní sešity, které používá daná škola pro své žáky.

Základním cílem při “přezkoušení” je ověřit, zda:

 • žák v příslušném období byl vzděláván;
 • došlo k rozvoji dovedností a vědomostí;
 • dosáhl odpovídajících výsledků;
 • probíraná látka odpovídá osnovám vybraného vzdělávacího programu;
 • rodičem navrhované hodnocení je v souladu se skutečností.

Ředitel školy individuální vzdělávání zruší:

 • pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany zdraví žáka

 • pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené školským zákonem

 • pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl

 • na žádost zákonného zástupce žáka

logo ZŠ a MŠ Mžany

Učitel ti může otevřít dveře,
ale vstoupit do nich musíš ty sám.

ZŠ a MŠ Mžany je málotřídní základní škola I. stupně a mateřské školy poskytující profesionální služby ve výchově a vzdělávání předškolních dětí a žáků mladšího školního věku.

Nabízíme služby zkušených a kvalifikovaných pedagogů v estetickém a podnětném prostředí.

Mžanská škola s jistotou zajistí kvalitní vzdělávání pro Vaše děti. Spokojenost a úspěch dětí je naším cílem i motivací.

Mgr. Tomáš Zahradníček, ředitel ZŠ a MŠ Mžany

Individuální/ domácí vzdělávání

X