Aktuality

Podpora ZŠ a MŠ Mžany

Podpora MŠMT 2018

Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha

Podpora ZŠ a MŠ Mžany (CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009500)

 

Cíle výzvy Šablony II

 • Podpora společného vzdělávání
  • Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)
  • Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
 • Podpora nových metod ve výuce
  • Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
  • Výuka cizích jazyků metodou CLIL
  • Rozvoj dovedností v ICT
 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)
 • Spolupráce s rodiči a veřejností
 • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

Jaké aktivity jsou podporovány?

 • Šablony na personální podporu: školní asistenti, speciální pedagogové, psychologové, sociální pedagogové, chůvy pro MŠ a kariéroví poradci
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
 • Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání
 • Projektová výuka
 • Zájmové kluby

Jaká je výše finanční podpory?

Alokace výzvy: 6 mld. Kč

 • Méně rozvinuté regiony: 5 420 000 000 Kč
 • Více rozvinuté regiony: 580 000 000 Kč

Minimální výše výdajů: 100 000 Kč
Maximální výše výdajů:

 • pro MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 2 500 Kč);
 • pro ZUŠ a školská zařízení pro zájmové vzdělávání: 100 000 Kč na subjekt + (počet žáků/účastníků x 1 800 Kč)
 • zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč na žadatele

Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %

Kdo může o dotaci požádat?

 • Mateřské a základní školy*
 • Základní umělecké školy*
 • Školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby)*

* Nezřizované organizačními složkami státu nebo zřizované MŠMT.

Author:

Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové je málotřídní základní školou I. stupně a mateřskou školou poskytující profesionální služby ve výchově a vzdělávání předškolních dětí a žáků mladšího školního věku. Nabízíme služby kvalifikovaných pedagogů v estetickém a podnětném prostředí. Mžanská škola s jistotou zajistí kvalitní vzdělávání pro Vaše děti. Spokojenost a úspěch dětí je naším cílem i motivací.