GDPR - General Data Protection Regulation

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Hlavním smyslem tohoto předpisu je vyšší harmonizace úpravy ochrany osobních údajů a posílení práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními daty
Osobní údaj
Osobní údaj - veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, identifikovatelná fyzická osoba - fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat.
1
Správce osobních údajů
Určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, tzn. říká co a jak se má evidovat a nese za to zodpovědnost.
2
Zpracovatel a třetí strana
Zpracovatel - zpracovává osobní údaje pro správce. Třetí strana - není ani správcem ani zpracovatelem, ale má oprávněný zájem na zpracování osobních údajů.
3

Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje (OÚ) jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má právo kdykoli souhlas odvolat. 

Správce OÚ: Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové
sídlo správce: Mžany 62, 503 15 Nechanice
Telefon: 737 082 082, Datová schránka: rubpe26, E-mail: info@zsmzany.cz
 
Pověřenec pro školy: Hradecký venkov o.p.s.
Se sídlem: Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice
Kontaktní osoba: Lucie Štěpánková
E-mail: gdpr.hradeckyvenkov@gmail.com, Datová schránka: z8zdm5p

Informace

Právní důvody zpracování

Nezbytné pro zákonnost zpracování

Existují tyto důvody:

 • Plnění smlouvy (např. obědy ve školní jídelně)
 • Plnění právní povinnosti (např. školní matrika)
 • Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (např. kontaktní údaje rodičů)
 • Oprávněný zájem správce či třetí strany (např. kamerový systém)
 • Ochrana životně důležitých zájmů (vážný úraz dítěte)
 • Souhlas subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů

Co dělá pověřenec?

 • Poskytuje informace a poradenství správci či zpracovateli, včetně zaměstnanců, kteří se na zpracování podílejí
 • Monitoruje soulad zpracování s GDPR
 • Spolupracuje na tvorbě Posouzení vlivu na ochranu OÚ
 • Spolupracuje s dozorových úřadem (ÚOOÚ)
 • Působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad (škola uveřejní jméno a kontakt)
 • Obrací se na něj subjekty údajů
 • Vázán tajemstvím a důvěrností

Kontaktní údaje pověřence

Hradecký venkov o.p.s., Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice
Lucie Štěpánková

  Vložte tento kód: captcha

  GDPR