GDPR - General Data Protection Regulation

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Hlavním smyslem tohoto předpisu je vyšší harmonizace úpravy ochrany osobních údajů a posílení práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními daty
Osobní údaj
Osobní údaj - veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, identifikovatelná fyzická osoba - fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat.
1
Správce osobních údajů
Určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, tzn. říká co a jak se má evidovat a nese za to zodpovědnost.
2
Zpracovatel a třetí strana
Zpracovatel - zpracovává osobní údaje pro správce. Třetí strana - není ani správcem ani zpracovatelem, ale má oprávněný zájem na zpracování osobních údajů.
3

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 a 14

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

 

Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové (dále jen škola) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států. 

V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na školu obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení.

Za účelem splnění uvedených povinností škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů a v souladu s Nařízením informuje subjekty údajů o jejich právech, jejichž výkon je upraven vnitřním organizačním předpisem. 

Identifikační údaje správce

Správce OÚ: Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové
sídlo správce: Mžany 62, 503 15 Nechanice
telefon: 498 773 923, e-mail: info@zsmzany.cz

 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů pro školy:
Hradecký venkov o.p.s.
Se sídlem: Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice

Kontaktní osoba: Bc. Eva Kalenská
E-mail: gdpr@hradeckyvenkov.cz
Datová schránka: z8zdm5p

Informace

Právní důvody zpracování

Nezbytné pro zákonnost zpracování

Existují tyto důvody:

 • Plnění smlouvy (např. obědy ve školní jídelně)
 • Plnění právní povinnosti (např. školní matrika)
 • Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (např. kontaktní údaje rodičů)
 • Oprávněný zájem správce či třetí strany (např. kamerový systém)
 • Ochrana životně důležitých zájmů (vážný úraz dítěte)
 • Souhlas subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů

Co dělá pověřenec?

 • Poskytuje informace a poradenství správci či zpracovateli, včetně zaměstnanců, kteří se na zpracování podílejí
 • Monitoruje soulad zpracování s GDPR
 • Spolupracuje na tvorbě Posouzení vlivu na ochranu OÚ
 • Spolupracuje s dozorových úřadem (ÚOOÚ)
 • Působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad (škola uveřejní jméno a kontakt)
 • Obrací se na něj subjekty údajů
 • Vázán tajemstvím a důvěrností

Kontaktní údaje pověřence

Hradecký venkov o.p.s., Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice
Bc. Eva Kalenská

  Vložte tento kód: captcha

  GDPR