Dotační projekty ZŠ a MŠ Mžany

Dotační projekty ZŠ a MŠ Mžany

2022—23

Prevence digitální propasti

Nástroje pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy) – prevence digitální propasti (UZ: 33 088) 

Cíl dotace: Poskytnutí finančních prostředků (neinvestiční dotace) ze státního rozpočtu za účelem pořízení mobilních digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je škola bude zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

Datum zahájení: 01. 01. 2023
Datum ukončení: 31. 12. 2023

 
Celková výše podpory: 20 000 Kč

Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

Národní plán obnovy – Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence (UZ: 33 087) 

Cíl dotace: Poskytnutí finančních prostředků (neinvestiční dotace) ze státního rozpočtu za účelem pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.

Datum zahájení: 01. 01. 2023
Datum ukončení: 31. 12. 2023

 
Celková výše podpory: 22 000 Kč

JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ

Dotace Královéhradeckého kraje

 

Škola je zařazena na seznam škol určených pro jazykovou přípravu vzhledem k tomu, že má minimálně 5 % žáků cizinců (dle údaje k 31. březnu bezprostředně předcházejícího školního roku).

Hlavní cílovou skupinou pro poskytování jazykové přípravy k začlenění do základního vzdělávání jsou nově příchozí žáci-cizinci v základních školách, kteří mají potřebu vzdělávání v češtině jako druhém (popř. cizím) jazyce. Nově příchozím cizincem se rozumí cizinec, který plní povinnou školní docházku na území ČR po dobu nejvýše 12 měsíců.

Datum zahájení: 01. 09. 2022
Datum ukončení: 31. 12. 2022

 
Celková výše podpory: 6 500 Kč


Rozvoj podmínek pro vzdělávání (22SMV01-0013)

Dotace Královéhradeckého kraje

Účel 1: Polytechnická výchova a vzdělávání
Účel 2: Podpora digitalizace ve vzdělávání

 
Schváleno: 67 000,00 Kč + 30% z vlastních zdrojů

 

Více o projektu

MATEŘSKÁ ŠKOLA - UČEBNÍ POMŮCKY PRO ROZVOJ INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ DĚTÍ A DIGITÁLNÍ KOMPETENCE

REALIZACE INVESTICE 3.1 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY (UZ: 33 087) – publicita

Účelem dotace je pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí. Mezi takovéto učební pomůcky patří například:
• Robotické a programovatelné učební pomůcky, např. roboti, robotické stavebnice
• Digitální zařízení pro děti se SVP, např. pomůcky pro alternativní ovládaní počítače, software pro rozpoznávání hlasu, zvětšování obrazu na displeji, automatické čtení textu, čtečky pro osoby se zrakovým postižením apod.
• Zařízení pro tzv. unplugged aktivity1 rozvíjející informatické myšlení a digitální kompetence
• Softwarové vybavení, tj. licence nebo on-line aplikace, které zabezpečují nebo jsouvyužitelné pro vzdělávání či sloužící jako prostředek ke vzdělávání, např. výukový software, operační systém či aplikace nebo části aplikací nad rámec volně dostupného základu
• Základní digitální zařízení jako notebooky, ultrabooky, chromebooky, tablety, phablety, mobilní telefony apod., včetně příslušenství (nabíjecí boxy, obaly apod.) a softwarového vybavení
• Příslušenství k základním digitálním zařízením (např. webkamery, myši, sluchátka, klávesnice, obaly apod.)

Datum zahájení: 01. 01. 2022
Datum ukončení: 31. 12. 2022

 
Celková výše podpory: 24 000 Kč

PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI

REALIZACE INVESTICE 3.1 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY (UZ: 33 088) – publicita

Účelem dotace je pořízení mobilních digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je bude příjemce zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem. Mezi mobilní digitální technologie patří zejména:

Notebook, ultrabook, chromebook, tablet, chytrý telefon apod.
Příslušenství k mobilním digitálním zařízením (např. webkamery, myši, sluchátka, klávesnice, obaly apod.).
Mobilní digitální technologie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), např. pomůcky pro alternativní ovládaní počítače, software pro rozpoznávání hlasu, zvětšování obrazu na displeji, automatické čtení textu, čtečky pro osoby se zrakovým postižením apod.

Datum zahájení: 01. 01. 2022
Datum ukončení: 31. 12. 2022

 
Celková výše podpory: 5 000 Kč

2021—22

Podpora žáků-cizinců (běženců z Ukrajiny)

Koncem měsíce březen 2022 jsme do naší školy přijali dvě děti uprchlé z válkou zmítané Ukrajiny.

Podporu poskytli:

 • rodiče, žáci školy, kteří poskytli např. oblečení, svačinky, hračky atd.;
 • pedagogové školy – individuální výuka českého jazyka v rozsahu 5 hodin týdně po dobu 3 měsíců;
 • Nadace WOMEN FOR WOMEN – obědy pro děti ve výši 1 620 Kč/dítě;
 • Nadace Charta 77 | Konto Bariéry – fond Ukrajina – školní pomůcky ve výši 1 000 Kč/ dítě;
 • Nadace PPF a Nadaci The Kellner Family Foundation – projekt Učebnice pro Ukrajinu – učebnice češtiny jako cizího jazyka;
 • Obec Mžany a Obec Sadová – financování školního výletu ve výši 390 Kč/ dítě;
 • Vydavatelstvi-eknih.cz (TZ-one) – e-kniha – ukrajinsko-český/ česko-ukrajinský kapesní slovník.

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY (UZ: 33 086) – publicita

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Naše škola je příjemcem dotace v rámci programu Národního plánu obnovy, na nějž je poskytována finanční podpora EU. Cílem tohoto programu je vyrovnat rozdíly ve vzdělávání u žáků, u nichž je zvýšené riziko školního neúspěchu vlivem distanční výuky v období pandemie Covid-19. Výše dotace je 4.550,- a bude využita na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Datum zahájení: 01. 01. 2022
Datum ukončení: 31. 08. 2022

 
Celková výše podpory: 4 550 Kč

Podpora ZŠ Mžany III (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022265)

Jaké aktivity jsou podporovány?

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Školní asistent

Projektová výuka

Zájmové kluby

 
Celková výše podpory: 234 158,00 Kč

 

Rozvoj podmínek pro vzdělávání (21SMVU1-0015)

Dotace Královéhradeckého kraje

Účel 1: Polytechnická výchova a vzdělávání
Účel 2: Podpora digitalizace ve vzdělávání

 
Schváleno: 62 000,00 Kč + 20% z vlastních zdrojů

 

Více o projektu

2020—21

Rozvoj podmínek pro vzdělávání (20SMVU1-0030)

Dotace Královéhradeckého kraje

Účel 1: Polytechnická výchova a vzdělávání
Účel 2: Podpora digitalizace ve vzdělávání

 
Schváleno: 60 000,00 Kč + 20% z vlastních zdrojů

 

Více o projektu

2019—20

Rozvoj podmínek pro vzdělávání (19SMVU1-0034)

Dotace Královéhradeckého kraje

Účel 1: Polytechnická výchova a vzdělávání
Účel 2: Rozvoj talentů
Účel 3: Podpora digitalizace ve vzdělávání

 
Schváleno: 105 000,00 Kč + 10% z vlastních zdrojů

 

2018—20

Sportuj ve škole

Sportuj ve škole

Ani jedno dítě nestojí a nenudí se. Všichni sportují, všichni se společně baví. Popsaný sen tělocvikáře či trenéra? Kdepak, takhle probíhá “Sportuj ve škole”! Před či po skončení výuky cvičitelé učí děti základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal či fotbal. Využívají u toho vyzkoušené metody navržené odborníky ze sportovních organizací. Zároveň také rozhýbávají školáky pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit.

 

 

2018—2020

Podpora ZŠ a MŠ Mžany (CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009500)

Podpora MŠMT 2018

Jaké aktivity jsou podporovány?

 • Šablony na personální podporu: školní asistenti
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
 • Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání
 • Projektová výuka
 • Zájmové kluby
 
Schváleno: 862 996,00 Kč

 

2018—19

Podpora výuky plavání v základní škole Mžany (PLAV-02-0213/2018)

Dotace MŠMT

Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky.

 

 

2018—19

Rozvoj podmínek pro vzdělávání (18SMVU1)

Dotace Královéhradeckého kraje

Cílem projektu v rámci “Účelu 1” je navázat na úspěšně zahájené polytechnické vzdělávání dětí a žáků započaté projektem č. 17SMV05.

Cílem projektu v rámci “Účelu 2” je zajistit provoz hudebně-dramatického kroužku.

 

Schváleno: 96 000,00 Kč + 10% z vlastních zdrojů

 

2017—18

Polytechnická výchova a vzdělávání v ZŠ a MŠ Mžany (17SMV05-0016)

Dotace Královéhradeckého kraje
Cílem projektu je získat zejména stavebnice pro žáky základní školy i děti z mateřské školy.

Díky dotaci od Královéhradeckého kraje jsme získali částku ve výši 68 000,- Kč a 8 000,- Kč od našeho zřizovatele Obce Mžany.

 
 

 

od 2017—

Ovoce a zelenina do škol (Gira) a Mléko do škol (Laktea/ Madeta)

Ovoce a zelenina a mléko do školy

Cílem projektu je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny, jakož i mléka a mléčných výrobků.

 
 

 

2017-18

Podpora výuky plavání v základní škole Mžany (PLAV-01-0186/2017)

Dotace MŠMT

Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět.

 
 

 

Podpora zabezpečení ZŠ a MŠ Mžany (BEZP-MZ-0268/2017)

Dotace MŠMT

Účelem dotace je vyrovnání úrovně zabezpečení škol na základní úroveň zabezpečení dle Minimálního standardu bezpečnosti a podpora dalšího zájmu zřizovatelů o bezpečnost objektů jimi zřizovaných škol.

 
 

 

2015-16

Rozvoj jazykových dovedností na ZŠ Mžany (2015)

Dotace OPVK

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele

 
 

 

2014-15

Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů (2014)

Dotace OPVK

Prostřednictvím projektu byl podpořen profesní rozvoj učitelů v oblasti využívání dotykových zařízení ve výuce žáků a škola byla vybavena třemi mobilními dotykovými zařízeními.

 
 

 

2013-14

Zájmová práce se žáky mimo vyučování (13SMV04)

Dotace Královéhradeckého kraje
Díky dotaci jsme získali částku ve výši 18 000 Kč s cílem vybudovat novou keramickou dílnu.
Velké poděkování patří Obci Mžany, neboť díky jejímu finančnímu příspěvku na pořízení keramické pece a další vybavení bylo umožněno krajskou dotaci přijmout a dílnu vybudovat.
 
Keramickou dílnu v rámci mimoškolní aktivity využívají všichni žáci základní i mateřské školy.
 

 

od 2009 —

Ovoce a zelenina do škol (Laktea)

Ovoce a zelenina a mléko do školy

Cílem projektu je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny, jakož i mléka a mléčných výrobků.

Dotační projekty