Aktuality

Rozvoj podmínek pro vzdělávání v ZŠ a MŠ Mžany

Dotace Královéhradeckého kraje

Cílem projektu v rámci “Účelu 1” je navázat na úspěšně zahájené polytechnické vzdělávání dětí a žáků započaté projektem č. 17SMV05. Klíčovým záměrem je získat prostředky zejména na pořízení edukativních programovatelných robotických stavebnic LEGO Education Simple Machines, LEGO Education WeDo 2.0, LEGO Mindstorms; případně nákup pracovních stolů a základního nářadí využitelného v rámci pracovních činností v ZŠ, ale i pro činnosti dětí a žáků z ostatních součástí organizace, tedy mateřské školy i školní družiny.

Cílem projektu v rámci “Účelu 2” je zajistit provoz hudebně-dramatického kroužku a navázat tak na činnost dříve úspěšně fungujícího školního pěveckého sboru. Tím umožnit rozvoj pěveckých, hereckých a recitačních schopností, dovedností a talentu dětí a žáků, které budou prezentovány na veřejnosti.

RVP ZŠ obsahuje vzdělávací obor „Člověk a svět práce“, jehož součástí je na 1. stupni tematický okruh „Konstrukční činnosti“, který je pro školu povinný.

Očekávaným výstupem pro 1. a 2. období by mělo mj. být, že žák zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi, provádí s nimi jednoduchou montáž a demontáž.

Učivem jsou stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), sestavování modelů, dále základy programování a robotiky.
Zároveň jsou dovednosti uplatňovány v rámci mezipředmětových vztahů, např. v předmětu “Informační a komunikační technologie”.

Náš ŠVP ZŠ “Škola poznávání” je založen na principech činnostního učení, kde je v popředí záměrů a cílů rozvoj tvořivosti žáků.
V 1. a 2. období základního vzdělávání jsou za klíčové kompetence požadovány mj. kompetence pracovní, které se při činnostním charakteru výuky rozvíjí ve všech vyučovacích předmětech spolu s pracovními činnostmi, které tuto výuku podporují.

Požadavky kladené RVP ZŠ a ŠVP ZŠ v oblasti pracovních činností chceme i nadále naplňovat, proto by poskytnutá dotace KHK tematický okruh „Konstrukční činnosti“ po materiální stránce částečně nebo zcela pokryla.

Projekt bude realizován zejména v 1. až 4. ročníku ZŠ v průběhu školního roku 2018-2019 s přesahem do dalších let.
Stavebnice budou využívány především ve výuce pracovních činností a výrazně zasáhnou i do výuky předmětů informatiky, matematiky, prvouky a přírodovědy. Se stavebnicemi budou děti a žáci pracovat zejména skupinově.
Budou rozvíjeny zejména motorické schopnosti, manuální dovednosti,  konstruktivní myšlení, pracovní návyky a základy programování a robotiky. Dále logické myšlení, paměť, představivost, smysl pro spolupráci, prostorová orientace.
Děti a žáci si osvojí pracovní postupy, prostorové metody, pojmy, počty, geometrické tvary, barvy…
Prostřednictvím polytechnické výchovy chceme rozvíjet znalosti a dovednosti v technickém prostředí. Pomáhat u dětí vytvářet a fixovat správné pracovní návyky. Posilovat zájem o technické obory a podporovat touhu tvořit. Používat jednoduché nástroje a nářadí, netradiční materiály a techniky jejich zpracování.

Přínosem pro KHK by mělo být vytvoření zájmu budoucích absolventů základních škol  k volbě technicky zaměřených středoškolských oborů na školách, které KHK zřizuje a tím se spolupodílet na budoucí možné naplněnosti takových škol.

Práce v hudebně-dramatickém kroužku podpoří rozvoj hudebních, výtvarných a divadelních schopností jednotlivých dětí a žáků, pro které bývá mnohdy činnost v ZUŠ (v Hradci Králové nebo Hořicích) těžko dostupná z důvodu dojíždění.
Činnost kroužku je zamýšlenou alternativou základní umělecké školy, a to pod vedením zkušené pedagožky, která se ZUŠ Střezina dlouhodobě spolupracuje.

Author:

Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové je málotřídní základní školou I. stupně a mateřskou školou poskytující profesionální služby ve výchově a vzdělávání předškolních dětí a žáků mladšího školního věku. Nabízíme služby kvalifikovaných pedagogů v estetickém a podnětném prostředí. Mžanská škola s jistotou zajistí kvalitní vzdělávání pro Vaše děti. Spokojenost a úspěch dětí je naším cílem i motivací.