Školská rada

Vznik, kompetence školské rady při základní škole

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
(3) Týž  člen  školské  rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,
f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovně právním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.
(1) Školská rada
 
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
 
(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
 
(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
 
(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

(9) Školská rada podle tohoto zákona se ustaví do 1 roku od nabytí účinnosti tohoto zákona. Do ustavení školské rady podle tohoto zákona vykonává její funkci rada školy zřízená podle dosavadních právních předpisů.

Jednací řád Školské rady při Základní a mateřské škole Mžany, okres Hradec Králové, Mžany 62

Čl. 1
Školská rada vykonává své působnosti podle platných zákonů, zejména pak podle školského zákona v jeho platném znění.

Čl. 2
Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny zasedání se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem. Termín zasedání školské rady může být stanoven buď na předchozím zasedání, nebo písemně či e-mailem na adresy (e-mailové adresy) členů rady s nejméně 14 denním předstihem a s návrhem programu.

Čl. 3
První zasedání školské rady svolává ředitel školy, další zasedání svolává předseda. Není-li předseda zvolen, funkce předsedy zanikla nebo mu ve výkonu funkce dlouhodobě brání překážka, svolává zasedání školské rady místopředseda. Požádá-li o svolání školské rady ředitel školy nebo nejméně dva členové školské rady, je předseda povinen svolat zasedání školské rady nejdéle do 14 dnů od obdržení žádosti. Podklady pro zasedání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Čl. 4
Školská rada jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady, zákonných zástupců žáků, ředitele nebo pracovníků školy a zřizovatele školy. V úvodu svého zasedání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k zasedání školské rady přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Čl. 5
Školská rada je usnášení schopná, sejde-li se nadpoloviční většina všech členů. Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování jednacího řádu a jeho změn. V ostatních případech se školská rada usnáší většinou přítomných členů. Hlasy všech členů jsou si rovny.

Čl. 6
O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou. V tomto záznamu jsou uvedeny výsledky hlasování. Záznam o jednání školské rady včetně přijatých usnesení podepisuje předseda a pověřený člen školské rady.

Čl. 7
Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování výroční zprávy o činnosti školy a, pokud byly projednány, pak i výsledky a průběh schvalování školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků nebo změn školního řádu a pravidel hodnocení žáků. Školská rada zároveň uvede, zda a s jakým výsledkem byl projednán návrh rozpočtu školy na další rok, popř. návrh opatření ke zlepšení hospodaření, usnesení, jehož obsahem jsou zásadní výhrady k práci ředitele školy, anebo koncepční záměry rozvoje školy.

Usnesení o schválení nebo neschválení dokumentů, jejichž schvalování je uloženo zákonem, školská rada neprodleně předá zřizovateli školy a řediteli školy.

Čl. 8
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Čl. 9
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 25.6.2015

Volební řád do Školské rady při Základní a mateřské škole Mžany, okres Hradec Králové, Mžany 62

Školská rada