Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy

Vyhlášení zápisu do mateřské školy ve Mžanech

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE MŽANECH
pro školní rok 2020/ 2021
se koná ve čtvrtek 7. května 2020 od 14:00 do 16:00 hodin v budově MŠ.

Žádost k předškolnímu vzdělávání si můžete stáhnout v dokumentech školy (zde) a vyplněnou přineste k zápisu nebo si ji případně můžete osobně vyzvednout od 22. 4. do 23. 4. 2020 v MŠ od 14:00 do 15:00 hodin. 

Dokumenty potřebné k zápisu do MŠ jsou ke stažení zde.

 • Vyplněný a podepsaný formulář „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“, který musí být již potvrzený lékařem (originál či ověřená kopie lékařského potvrzení). 
 • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Rodný list dítěte
 • Průkaz totožnosti žadatele (zákonného zástupce)
 • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není shodné s rodiči dítěte)

Nepřihlášením dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání v době zápisu a tím zanedbáním péče o povinné předškolní vzdělávání dítěte se zákonný zástupce dopouští přestupku.

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové stanovuje, po dohodě se zřizovatelem školy, kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021.

Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí:

1. Děti, které k 31. 08. 2020 dovrší pěti let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, Stračovská Lhota, Sadová, Dohalice, v případě cizinců místo pobytu a děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

2. Děti, které k 31. 08. 2020 dovrší čtyř let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, Stračovská Lhota, Sadová, Dohalice, v případě cizinců místo pobytu.

3. Děti, které k 31. 08. 2020 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, Stračovská Lhota, Sadová, Dohalice, v případě cizinců místo pobytu.

4. Děti, které k 31. 12. 2020 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, Stračovská Lhota, Sadová, Dohalice, v případě cizinců místo pobytu.

5. Děti, které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, Stračovská Lhota, Sadová, Dohalice a nejsou ze spádové oblasti, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (35).

Děti jsou přijímány do naplnění volných míst v MŠ.

Docházka dítěte do MŠ je ukončena z důvodu odchodu do ZŠ, odhlášení dítěte z MŠ, neomluvené absence minimálně 2 měsíce. Při odkladu povinné školní docházky dítě zůstává v MŠ.

Povinné předškolní vzdělávání
Pro děti, které k 31. 8. 2020 dosáhly 5 a více let je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2020 POVINNÉ.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být kapacita školy.

Co by mělo dítě umět, než půjde do mateřské školy


 • znát své jméno, příjmení, poznat si své věci
 • svléknout se a obléknout – alespoň jednoduché kousky oblečení
 • obout se a vyzout
 • samostatně se najíst a napít, držet lžíci a nabírat si polévku i hlavní jídlo, ukusovat z krajíce, pít z hrnečku
 • umět používat kapesník, smrkat, umýt si ruce
 • chodit na záchod (nepoužívat už nočník, pleny)
 • částečně se domluvit, říci si o to, co potřebuje

Vložte tento kód: captcha

Zájemci o mateřskou školu

X