Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy

Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy Mžany na školní rok 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy 2020_2021_MS Mzany

Vyhlášení zápisu do mateřské školy ve Mžanech – číst

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE MŽANECH
pro školní rok 2020/ 2021
se koná v období od 2. do 16. května 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 • Zákonný zástupce (rodič) se nejprve přihlásí k zápisu. Přihlášení bude dostupné od 2. do 16. května 2020 a bude probíhat pomocí aplikace Zapisyonline. Odkaz je zde: Při vyplňování rezervace termínu postupujte takto:
  1. Na prvním listu vyplňte základní nacionále dítěte a zákonného zástupce.
  2. Zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů a stránku potvrďte.
  3. Zobrazí se druhá stránka s volbou termínu zápisu. POZOR – Pokud škole žádost o přijetí budete chtít předat osobně, zvolte termín 13. 5. a čas mezi 14. – 16. hodinou. Jestliže žádost předáte “bezkontaktně”, tak zvolte libovolný jiný termín.
  4. Formulář uložte kliknutím na „Dokončení registrace“.

   

 • Po odeslání rezervace termínu postupujte dle pokynů v emailu, který Vám bude automaticky zaslán. V e-mailu budou uvedeny možnosti, jak nám doručit vyplněnou žádost o příjetí do MŠ Mžany a registrační číslo, pod kterým bude vaše dítě vedeno i na “rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí do MŠ”.

 

Dokumenty potřebné k zápisu do MŠ jsou ke stažení zde.

 • vyplněný a podepsaný formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, který musí být již potvrzený lékařem (originál či ověřená kopie lékařského potvrzení) – tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání;
 • pokud v současné situaci nenavštěvujete osobně praktického lékaře, zákonný zástupce doloží čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované;
 • kopie rodného listu dítěte;
 • kopie očkovacího průkazu dítěte;
 • kopie průkazu totožnosti žadatele (zákonného zástupce). V případě zastupování dítěte jinou osobou plná moc k provedení tohoto úkonu udělená zákonným zástupcem dítěte;
 • u dítěte se zdravotním postižením – vyjádření školského poradenského zařízení.

Nepřihlášením dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání v době zápisu a tím zanedbáním péče o povinné předškolní vzdělávání dítěte se zákonný zástupce dopouští přestupku.

 

Zákonný zástupce podá žádost s přiloženými kopiemi požadovaných dokumentů jedním z těchto způsobů:

 1. do datové schránky školy: rubpe26
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!) na e-mail školy: info@zsmzany.cz
 3. poštou
 4. v krajním případě osobní podání v MŠ Mžany dne 13. 5. 2020 od 14.00 do 16.00 hodin.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové stanovuje, po dohodě se zřizovatelem školy, kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021.

Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí:

1. Děti, které k 31. 08. 2020 dovrší pěti let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, Stračovská Lhota, Sadová, Dohalice, v případě cizinců místo pobytu a děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

2. Děti, které k 31. 08. 2020 dovrší čtyř let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, Stračovská Lhota, Sadová, Dohalice, v případě cizinců místo pobytu.

3. Děti, které k 31. 08. 2020 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, Stračovská Lhota, Sadová, Dohalice, v případě cizinců místo pobytu.

4. Děti, které k 31. 12. 2020 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, Stračovská Lhota, Sadová, Dohalice, v případě cizinců místo pobytu.

5. Děti, které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, Stračovská Lhota, Sadová, Dohalice a nejsou ze spádové oblasti, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (35).

Děti jsou přijímány do naplnění volných míst v MŠ.

Docházka dítěte do MŠ je ukončena z důvodu odchodu do ZŠ, odhlášení dítěte z MŠ, neomluvené absence minimálně 2 měsíce. Při odkladu povinné školní docházky dítě zůstává v MŠ.

Povinné předškolní vzdělávání
Pro děti, které k 31. 8. 2020 dosáhly 5 a více let je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2020 POVINNÉ.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být kapacita školy.

Co by mělo dítě umět, než půjde do mateřské školy


 • znát své jméno, příjmení, poznat si své věci
 • svléknout se a obléknout – alespoň jednoduché kousky oblečení
 • obout se a vyzout
 • samostatně se najíst a napít, držet lžíci a nabírat si polévku i hlavní jídlo, ukusovat z krajíce, pít z hrnečku
 • umět používat kapesník, smrkat, umýt si ruce
 • chodit na záchod (nepoužívat už nočník, pleny)
 • částečně se domluvit, říci si o to, co potřebuje

  Vložte tento kód: captcha

  Zájemci o mateřskou školu

  X