Zápis do mateřské školy

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele Základní školy a mateřské školy, Mžany, okres Hradec Králové a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

Datum zveřejnění: 16. 5. 2019

Zápis do mateřské školy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE MŽANECH

pro školní rok 2019/ 2020

se koná v ÚTERÝ 7. KVĚTNA 2019 od 14:00 do 16:00 hodin v budově MŠ.

Žádost k předškolnímu vzdělávání si můžete stáhnout v dokumentech školy (zde) a vyplněnou přineste k zápisu nebo si ji případně můžete osobně vyzvednout od 23. 4. do 24. 4. 2019 v MŠ od 14:00 do 15:00 hodin. Zápis do mateřských škol probíhá v období mezi 2. – 16. květnem 2019.

Dítě lze přihlásit do více mateřských škol. V každé MŠ žadatel obdrží potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem, pod kterým bude zveřejněn přijatý uchazeč a ZÁPISOVÝ lístek. ZÁPISOVÝ lístek žadatel odevzdá do zvolené mateřské školy. 

Pokud zápisový lístek nebude odevzdán do mateřské školy v určeném termínu, bude takto uvolněné  místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.

Kritéria pro přijetí do MŠ:

1. Děti, které mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, Stračovská Lhota, Sadová, Dohalice v případě cizinců místo pobytu, seřazené podle věku od nejstaršího po nejmladší (které do 31. 12. 2019 dovrší tří let) do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (tj. 35).

2. Děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) mimo školský obvod mateřské školy seřazené od nejstaršího po nejmladší (které do 31. 12. 2019 dovrší tří let) do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (tj. 35).

Děti jsou přijímány do naplnění volných míst v MŠ.

Docházka dítěte do MŠ je ukončena z důvodu odchodu do ZŠ, odhlášení dítěte z MŠ, neomluvené absence minimálně 2 měsíce. Při odkladu povinné školní docházky dítě zůstává v MŠ.

Dokumenty potřebné k zápisu do MŠ jsou ke stažení zde.

 • Vyplněný a podepsaný formulář „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“, který musí být již potvrzený lékařem (originál či ověřená kopie lékařského potvrzení).  Potvrzení lékařem se netýká povinného předškolního vzdělávání.
 • Rodný list dítěte
 • Průkaz totožnosti žadatele (zákonného zástupce)
 • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není shodné s rodiči dítěte)

Nepřihlášením dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání v době zápisu a tím zanedbáním péče o povinné předškolní vzdělávání dítěte se zákonný zástupce dopouští přestupku.

Povinné předškolní vzdělávání
Od počátku školního roku (tj. září 2019), který následuje po dni, kdy dítě dosáhne PÁTÉHO roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte (tj. v základní škole), je předškolní vzdělávání povinné.
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být kapacita školy.

Co by mělo dítě umět, než půjde do mateřské školy


 • znát své jméno, příjmení, poznat si své věci
 • svléknout se a obléknout – alespoň jednoduché kousky oblečení
 • obout se a vyzout
 • samostatně se najíst a napít, držet lžíci a nabírat si polévku i hlavní jídlo, ukusovat z krajíce, pít z hrnečku
 • umět používat kapesník, smrkat, umýt si ruce
 • chodit na záchod (nepoužívat už nočník, pleny)
 • částečně se domluvit, říci si o to, co potřebuje

Vložte tento kód: captcha

Zájemci o mateřskou školu

X