Aktuality

Úhrada školní družiny na 2. pol.

Platba za školní družinu na 2. pol.

Pro zabezpečení činnosti školní družiny vybírá škola od zákonných zástupců přihlášených žáků finanční příspěvek ve výši 100,- Kč za měsíc.

Platba za 2. pololetí (leden – červen) je ve výši 600,- Kč a musí být uhrazena do 31. prosince daného roku.

Číslo účtu: 181926995/0300

Variabilní symbol: 201819

Poznámka: Jméno a příjmení žáka, školní družina na II. pol.

Platbu za ŠD lze provést:

a) bezhotovostním převodem (jednorázový příkaz k úhradě) na účet školy: 181926995/0300; variabilní symbol: 201819; poznámka:
Jméno a příjmení žáka, školní družina na II. pol.

b) v hotovosti (přímou platbou) v kanceláři školy nebo u paní vychovatelky ŠD do 21. prosince.

Vyúčtování bude uloženo v kanceláři základní školy a bude k nahlédnutí. Pokud žák docházku do školní družiny přeruší a odevzdá odhlašovací lístek, bude mu částka, která byla uhrazena dopředu, v adekvátní výši vrácena. Případné další informace u vedoucí vychovatelky ŠD.

Author:

Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové je málotřídní základní školou I. stupně a mateřskou školou poskytující profesionální služby ve výchově a vzdělávání předškolních dětí a žáků mladšího školního věku. Nabízíme služby kvalifikovaných pedagogů v estetickém a podnětném prostředí. Mžanská škola s jistotou zajistí kvalitní vzdělávání pro Vaše děti. Spokojenost a úspěch dětí je naším cílem i motivací.