Aktuality

Zpráva České školní inspekce

Ve dnech 10. 4. – 12. 4. 2019 nás navštívila Česká školní inspekce.

Kromě jiného nás v inspekční zprávě potěšilo následující hodnocení:

“Škola vytváří výborné podmínky pro další rozvoj nadání dětí a žáků. Vzdělávací programy školy jsou vhodně doplňovány o velké množství projektů, exkurzí, výletů, sportovních, kulturních a dalších akcí. Žáci mají možnost ve škole i v rámci zájmového vzdělávání pracovat s polytechnickými stavebnicemi, čímž si intenzivně rozvíjejí technické a konstrukční myšlení. Záměrem školy je, aby i mimoškolní činnost byla pro žáky pestrá, vycházela z jejich zájmu a současně jim umožňovala individuální rozvoj a efektivní využití volného času. Děti a žáci se mohou rozvíjet v oblasti sportu, hudby, estetického tvoření v oblasti keramiky i naukových oblastech. Škola cíleně spolupracuje s různými partnerskými organizacemi a subjekty v obci. Podařilo se jí navázat spolupráci se školami stejného typu v oblasti sportu. Aktivní zapojení žáků do nabízených aktivit přispívá k jejich celkovému osobnostnímu rozvoji. Podrobný výčet akcí škola uvádí ve výroční zprávě o činnosti školy.”

A dále:

  • Ředitel školy podrobně informuje zákonné zástupce dětí a žáků o dění ve škole prostřednictvím pravidelně aktualizovaných a přehledných webových stránek.
  • Škola vede děti a žáky ke vzájemné spolupráci při společné přípravě muzikálu a výrazně tím přispívá k jejich osobnostnímu rozvoji.
  • Pedagogové i žáci ve vyšších ročnících základní školy ve výuce intenzivně a účelně využívají didaktickou techniku.
  • Pedagogové v základní škole se na výuku velmi kvalitně připravují, spolupracují a žáky intenzivně motivují častým střídáním účinných metod a forem práce.
  • Škola intenzivně rozvíjí technické dovednosti a konstrukční myšlení žáků při práci s polytechnickými stavebnicemi.
  • Volnočasové aktivity školní družiny výrazně podporují pohybové dovednosti a tělesnou zdatnost žáků.