Aktuality

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MŽANY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vyhlášení zápisu do mateřské školy ve Mžanech – číst

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE MŽANECH
pro školní rok 2020/ 2021
se koná v období od 2. do 16. května 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 • Zákonný zástupce (rodič) se nejprve přihlásí k zápisu. Přihlášení bude dostupné od 2. do 16. května 2020 a bude probíhat pomocí aplikace Zapisyonline. Odkaz je zde: Při vyplňování rezervace termínu postupujte takto:
  1. Na prvním listu vyplňte základní nacionále dítěte a zákonného zástupce.
  2. Zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů a stránku potvrďte.
  3. Zobrazí se druhá stránka s volbou termínu zápisu. POZOR – Pokud škole žádost o přijetí budete chtít předat osobně, zvolte termín 13. 5. a čas mezi 14. – 16. hodinou. Jestliže žádost předáte „bezkontaktně“, tak zvolte libovolný jiný termín.
  4. Formulář uložte kliknutím na „Dokončení registrace“.

   

 • Po odeslání rezervace termínu postupujte dle pokynů v emailu, který Vám bude automaticky zaslán. V e-mailu budou uvedeny možnosti, jak nám doručit vyplněnou žádost o příjetí do MŠ Mžany a registrační číslo, pod kterým bude vaše dítě vedeno i na „rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí do MŠ“.

 

Dokumenty potřebné k zápisu do MŠ jsou ke stažení zde.

 • vyplněný a podepsaný formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, který musí být již potvrzený lékařem (originál či ověřená kopie lékařského potvrzení) – tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání;
 • pokud v současné situaci nenavštěvujete osobně praktického lékaře, zákonný zástupce doloží čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované;
 • kopie rodného listu dítěte;
 • kopie očkovacího průkazu dítěte;
 • kopie průkazu totožnosti žadatele (zákonného zástupce). V případě zastupování dítěte jinou osobou plná moc k provedení tohoto úkonu udělená zákonným zástupcem dítěte;
 • u dítěte se zdravotním postižením – vyjádření školského poradenského zařízení.

Nepřihlášením dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání v době zápisu a tím zanedbáním péče o povinné předškolní vzdělávání dítěte se zákonný zástupce dopouští přestupku.

 

Zákonný zástupce podá žádost s přiloženými kopiemi požadovaných dokumentů jedním z těchto způsobů:

 1. do datové schránky školy: rubpe26
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!) na e-mail školy: info@zsmzany.cz
 3. poštou
 4. v krajním případě osobní podání v MŠ Mžany dne 13. 5. 2020 od 14.00 do 16.00 hodin.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové stanovuje, po dohodě se zřizovatelem školy, kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021.

Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí:

1. Děti, které k 31. 08. 2020 dovrší pěti let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, Stračovská Lhota, Sadová, Dohalice, v případě cizinců místo pobytu a děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

2. Děti, které k 31. 08. 2020 dovrší čtyř let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, Stračovská Lhota, Sadová, Dohalice, v případě cizinců místo pobytu.

3. Děti, které k 31. 08. 2020 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, Stračovská Lhota, Sadová, Dohalice, v případě cizinců místo pobytu.

4. Děti, které k 31. 12. 2020 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, Stračovská Lhota, Sadová, Dohalice, v případě cizinců místo pobytu.

5. Děti, které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, Stračovská Lhota, Sadová, Dohalice a nejsou ze spádové oblasti, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (35).

Děti jsou přijímány do naplnění volných míst v MŠ.

Docházka dítěte do MŠ je ukončena z důvodu odchodu do ZŠ, odhlášení dítěte z MŠ, neomluvené absence minimálně 2 měsíce. Při odkladu povinné školní docházky dítě zůstává v MŠ.