Aktuality

Informace + dotazník pro rodiče „Účast dítěte ve výuce ZŠ Mžany od 25. 5. 2020“

Od 25. května bude možná osobní dobrovolná přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.
Provozní doba (rozvrh hodin), režim dne (začátek/konec výuky) a další požadavky na přítomnost žáků ve škole budou upřesněny.

Dotazníkem zjišťujeme Váš předběžný zájem o osobní účast dítěte ve škole.
Pozn. „závazný“ dotazník Vám zašleme ještě jednou – cca týden před otevřením školy.

Pokud Vaše dítě do školy nebude osobně docházet, bude vzděláváno distanční formou – informováno o učivu, které bylo probráno během dopolední výuky.

 

Dotazník: „Účast dítěte ve výuce ZŠ Mžany od 25. 5. 2020“ – zde. Odpovědi přijímáme do středy 6. 5. 2020.

 

MŠMT vydalo dokument: „Ochrana zdraví a provoz ZŠ od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2020.

Výňatky z dokumentu – částečně upravené na provoz ZŠ Mžany:
– Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
– Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, si musí každý důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem umýt ruce a použít dezinfekci na ruce.
– Škola vytvoří skupiny žáků do počtu 15 (za předpokladu, že celkový počet žáků ve škole bude vyšší než 15, bychom skupiny v ZŠ Mžany zorganizovali takto => jedna skupina žáci 1., 2. a 3. ročníku s nárokem na školní družinu; druhá skupina žáci 4. a 5. ročníku bez nároku na školní družinu).
– Jedno dítě v lavici.
– Složení skupin bude neměnné a dítě nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
– V průběhu vyučování vyučující rozhodne o potřebě nosit roušky. Při skupinové práci a aktivitách ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách budou roušky povinné.
V průběhu pobytu ve třídě bude zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).
– Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
– Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
– Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
– Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
– Při přesunech v budově budeme dodržovat odstupy nejméně 1,5 metru.
– Školní družina bude povolena pouze pro jednu skupinu. ŠD bude přednostně pro žáky 1. – 3. ročníku.
– Stravování dětí bude zajištěno buď běžným nebo upraveným (studené balíčky) způsobem => ještě upřesníme, probíhat bude v hygienicky přísnějším režimu.
– Tělesná výuka je zakázána. Venkovní pohyb v areálu školy (na školní zahradě) však ne. Přestávky budeme trávit pokud možno na školní zahradě.
– Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.
– Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

– Zákonný zástupce dítěte předloží podepsaná prohlášení:
a) písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
b) písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
c) písemný souhlas s tím, že škola nenese odpovědnost za případný vznik onemocnění COVID-19 u dítěte v souvislosti s provozem školy.
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast ve škole umožněna.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou
systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.
hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin
(dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.