Aktuality

Znovuotevření MŠ od středy 13. 5. 2020

Vážení rodiče,
podle souboru hygienických pokynů pro MŠ (viz níže) specifikujeme podmínky, za kterých bude dne 13. 5. 2020 obnoven provoz mateřské školy pro předem přihlášené děti.

Provoz mateřské školy: 6,15 – 16,15 hodin

 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě z a do mateřské školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
 • dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • minimalizovat velké shromažďování osob před školou;
 • před školkou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními;
 • pro všechny osoby nacházející se před budovou školky platí povinnost zakrytí úst a nosu;
 • doporučuje se, aby do školky děti nevodili prarodiče (osoby v rizikové skupině);
 • z organizačních důvodů budeme děti do MŠ přijímat do max. 8 hodiny.

 

V prostorách mateřské školy

 • doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po dobu nezbytně nutnou (zejména při předání a vyzvednutí dítěte);
 • v šatně mateřské školy se zdržujte po nezbytně nutnou dobu;
 • v šatně se budou zdržovat max. 2 dospělé osoby s rozestupy 2m;
 • dětská rouška bude vložena do sáčku a tašky na věšáku;
 • u dveří třídy bude dítě předáno učitelce, která mu bezkontaktně změří tělesnou teplotu;
 • děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školky nosit nemusí;
 • neprodleně po přezutí a převlečení si každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umyje ruce vodou a tekutým mýdlem a provede dezinfekci – zajistí učitelka MŠ.
 • prostory mateřské školy budou pravidelně dezinfikovány a dostatečně větrány. Děti budou co nejvíce času pobývat na školní zahradě, proto je vybavte vhodným oblečením dle aktuálních podmínek.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (učitelka může stav dítěte zhodnotit a má právo dítě do MŠ nepřijmout), které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou
systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.
hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin
(dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Při prvním vstupu do mateřské školy – tedy od středy 13. května 2020, předkládá zákonný zástupce dítěte/žáka prohlášení – zde:
a) písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
b) písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
c) písemný souhlas s tím, že škola nenese odpovědnost za případný vznik onemocnění COVID-19 u dítěte v souvislosti s provozem mateřské školy.
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast v mateřské škole umožněna.


ochrana_zdravi_ms