Zápis do 1. ročníku základní školy – 2022/2023

Výsledek zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023

Výsledek zápisu do 1. ročníku ZŠ Mžany

 

 Výsledek zápisu do 1. ročníku ZŠ Mžany 
3F632 Zapsán do 1. ročníku
64NBI Zapsán do 1. ročníku
957UC Zapsán do 1. ročníku
9MD75 Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
E6G5N Neuzavřený zápis
FMIJI Zapsán do 1. ročníku
HJ9VR Zapsán do 1. ročníku
HPKCD Zapsán do 1. ročníku
Q92NP Zapsán do 1. ročníku
THA9D Zapsán do 1. ročníku

 

Termín zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023

Vyhlášení zápisu do 1. ročníku ZŠ

Kritéria přijetí do 1. ročníku ZŠ

 

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Mžany

vyhlašuje v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zápis do 1. ročníku základní školy.

Zápis se uskuteční ve středu 6. dubna 2022 od 14:00 do 17:00 hodin v budově základní školy. Děti, které mají zájem zapsat se do 1. ročníku naší školy i po termínu zápisu, tak mohou učinit do 30. dubna 2022 => kontaktujte nás.

Zápis je určen pro děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dětí po loňském odkladu školní docházky.  

 

K zápisu do ZŠ  v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 1. 6. 2022 od 14.00 15.00 hodin.

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації: 1. 6. 2022 od 14.00 – 15.00 hodin.

 

Rodič se nejprve přihlásí k zápisu. Přihlášení k zápisu probíhá pomocí aplikace Zapisyonline.cz zde se zaregistrujte a zvolte termínu zápisu do ZŠ.

S sebou k zápisu:

 • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (případně žádost o odklad) – je možné vyplnit na místě
 • v případě žádosti o odklad doložit doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky
 • dotazník pro rodiče (není součástí žádosti o odklad) – je možné vyplnit na místě
 • kopii rodného listu dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • doklad o svěření dítěte do péče – u pěstounů apod.
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

 

Formuláře je možné si stáhnout v dokumentech školy nebo je lze vyplnit před samotným zápisem.  Rodiče obdrží u zápisu list s přiděleným registračním číslem, pod kterým bude dítě uvedeno na seznamech přijatých a nepřijatých dětí.

Podmínky udělení odkladu školní docházky

 • žádost o odklad
 • doporučení školského poradenského zařízení
 • doporučení odborného lékaře

 

Poznámka:
– rezervaci času zápisu můžete provést elektronicky – bude zpřístupněno 1. 4. 2022
– formuláře jsou ke stažení na www.zsmzany.cz/dokumenty
– pokud se nebudete moci dostavit 6. 4. 2022, můžete tak učinit v domluveném náhradním termínu.

V případě nějakých nejasností nebo dalších dotazů nás prosím kontaktujte.

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitel Základní školy a mateřské školy, Mžany, okres Hradec Králové, že ve školním roce 2022/2023 otevře jednu první třídu s maximálním počtem 20 žáků na třídu. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Děti budou přijímány do 1. ročníku základního vzdělávání podle těchto kritérií:

1. Přednostně budou přijímáni děti s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (Mžany, Dub, Stračovská Lhota).

2. Děti, kterým byl udělen ředitelem této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky.

3. Děti, které nejsou uvedeny v prvním a druhém bodě, budou přijímány dle následujících kritérií:

a) sourozenec v základní škole, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ, Mžany, okres Hradec Králové;

b) sourozenec v mateřské škole, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ, Mžany, okres Hradec Králové;

c) dítě s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu.

 

Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, rozhodne o přijetí dětí los. K losování dojde ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu

 

Průběh zápisu

Zápis se skládá z části formální – podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce a části motivační.

Po příchodu do školy se Vás ujmeme a pomůžeme Vám vyplnit žádost o přijetí dítěte. Žádost se vyplňuje ve třídě určené k zápisu. Mezitím dítě absolvuje „pohovor“ s učitelem, během kterého bude plnit úkoly. Přitom učitel pozoruje chování dítěte, jeho samostatnost, schopnost plnit zadané instrukce, koncentraci pozornosti, řečové schopnosti a jiné. To vše nám slouží k posouzení zralosti dítěte. Po splnění úkolů čeká na děti malá odměna.

O přijetí dítěte informujeme zákonné zástupce zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (vývěska školy) a na webových stránkách školy. Za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat.

Do 30 dnů od podání žádosti o přijetí rozhodne ředitel školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky svého dítěte

Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat ředitelství školy o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí podat písemně, a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. Doba je stanovena zákonem od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Nejlépe přímo u zápisu. Součástí žádosti jsou doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zajistěte si prosím vyšetření Vašeho dítěte s předstihem.

V PPP a SPC KHK – telefonicky: 495 265 423, nebo zasláním formuláře „Žádost o poskytnutí poradenské služby“ – tiskopis ke stažení na webových stránkách – www.pppkhk.cz.

Materiál „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ poskytuje zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte, škola si zvolí činnosti dle vlastního výběru.

Další informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá–li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která zákonný zástupce k žádosti o přijetí do 1. ročníku přiloží.

Není–li dítě po dovršení šestého roku tělesně ani duševně přiměřeně vyspělé a požádá–li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 30. 4. 2022, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o 1 rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa), nejdéle však do zahájení školního roku, kdy dítě dovrší 8 let věku.

Co by měl umět budoucí prvňáček


 • znát své jméno a příjmení, adresu, jména rodičů
 • umět se obléknout i převléknout
 • znát své tělo a zvládat osobní hygienu
 • uklidit si hračky, knížky a jiné věci denní potřeby tam, kam patří
 • kreslit tužkou a pastelkami, malovat barvami
 • znát základní i doplňkové barvy
 • vystřihnout obrázek, nalepit, uklidit po sobě pracovní plochu
 • vyjmenovat číselnou řadu alespoň do pěti (případně deseti), rozlišovat – porovnávat – třídit předměty, znát geometrické tvary
 • chápat pojmy: větší-menší, první-poslední, nahoře-dole, nad-pod
 • umět správně vyslovovat, znát říkadla, básně, písně, pohádky
 • přiměřeně se orientopvat ve světě kolem sebe, znát názvy běžných zvířat, rostlin a věcí
 • dodžovat pravidla správného chování

  Vložte tento kód: captcha

  Zápis do 1. ročníku základní školy