Zápis do 1. ročníku základní školy_old

Rozhodnutí o zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

Zápis bude probíhat online od 1. do 10. dubna 2020 nebo ve škole 8. dubna od 14,00 – 16,00 hodin bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k povinné školní docházce dítě,

  • které do 31. srpna 2020 dovrší šestý rok věku (§ 36 odst. 4 školský zákon)
  • kterému byl pro školní rok 2019/2020 udělen odklad povinné školní docházky.
 • Rodič se nejprve přihlásí k zápisu. Přihlášení bude dostupné od 1. do 10. dubna 2020. Přihlášení bude probíhat pomocí aplikace Zapisyonline. Odkaz je zde: Při vyplňování rezervace termínu postupujte takto:
  1. Na prvním listu vyplňte základní nacionále dítěte a zákonného zástupce.
  2. Zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů a stránku potvrďte.
  3. Zobrazí se druhá stránka s volbou termínu zápisu. POZOR – Pokud škole žádost o přijetí budete chtít předat osobně, zvolte termín 8. 4. a čas mezi 14. – 16. hodinou. Jestliže žádost předáte “bezkontaktně”, tak zvolte libovolný jiný termín.
  4. Formulář uložte kliknutím na „Dokončení registrace“.

   

 • Po odeslání přihlášky k povinné školní docházce postupujte dle pokynů v emailu, který Vám bude automaticky zaslán. V e-mailu budou uvedeny možnosti, jak nám doručit vyplněnou žádost o příjetí do ZŠ (případně žádost o odklad).

Zákonný zástupce doručí škole vyplněnou žádost o přijetí s přiloženou kopií rodného listu (děti po odkladu ještě přiloží “rozhodnutí o odkladu” z loňska) jedním z těchto způsobů:

 1. do datové schránky školy: rubpe26
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!) na e-mail školy: info@zsmzany.cz
 3. poštou
 4. osobní podání v ZŠ Mžany dne 8. 4. 2020 od 14.00 do 16.00 hodin.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 • Přihlášku k povinné školní docházce odesílají i zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě.

Pokud máte nějaké dotazy, rádi Vám je zodpovíme – telefonicky 737 082 082 nebo na e-mailové adrese info@zsmzany.cz

Žádost o přijetíodklad najdete v dokumentech školy (www.zsmzany.cz/dokumenty/).

Další informace o zápisu do ZŠ Mžany najdete na webu školy v sekci „ZŠ – Zápis do 1. ročníku“.

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Mžany, okres Hradec Králové

vyhlašuje v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zápis do 1. ročníku základní školy.

Zápis se uskuteční ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 13:00 do 17:00 hodin v budově základní školy.

Zápis je určen pro děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti po loňském odkladu školní docházky.  

S sebou k zápisu:

 • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (případně žádost o odklad) – je možné vyplnit na místě
 • dotazník pro rodiče (není součástí žádosti o odklad) – je možné vyplnit na místě
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • doklad o svěření dítěte do péče – u pěstounů apod.
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

 

Formuláře je možné si stáhnout v dokumentech školy nebo je lze vyplnit před samotným zápisem. Rodiče obdrží u zápisu list s přiděleným registračním číslem, pod kterým bude dítě uvedeno na seznamech přijatých a nepřijatých dětí.

Podmínky udělení odkladu školní docházky

 • žádost o odklad
 • doporučení školského poradenského zařízení
 • doporučení odborného lékaře

V případě nějakých nejasností nebo dalších dotazů nás prosím kontaktujte.

Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2020/2021 bude otevřena 1 třída, do maximálního počtu 20 žáků.
V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Kritéria pro přijímání žáků
1. Přednostně budou přijímáni žáci:
S místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce – Mžany, Dub, Stračovská Lhota, Sadová).
2. Do ZŠ se přijímají děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy a mateřské školy, Mžany.
3. Do ZŠ se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu.

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. do 3. bodu.
Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, rozhodne o přijetí dětí los. K losování dojde ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu.

 

Průběh zápisu

Zápis se skládá z části formální – podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce a části motivační.

Po příchodu do školy se Vás ujmeme a pomůžeme Vám vyplnit žádost o přijetí dítěte. Žádost se vyplňuje ve třídě určené k zápisu. Mezitím dítě absolvuje „pohovor“ s učitelem, během kterého bude plnit úkoly. Přitom učitel pozoruje chování dítěte, jeho samostatnost, schopnost plnit zadané instrukce, koncentraci pozornosti, řečové schopnosti a jiné. To vše nám slouží k posouzení zralosti dítěte. Po splnění úkolů čeká na děti malá odměna.

O přijetí dítěte informujeme zákonné zástupce zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (vývěska školy) a na webových stránkách školy. Za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat.

Do 30 dnů od podání žádosti o přijetí rozhodne ředitel školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky svého dítěte

Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat ředitelství školy o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí podat písemně, a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. Doba je stanovena zákonem od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Nejlépe přímo u zápisu. Součástí žádosti jsou doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zajistěte si prosím vyšetření Vašeho dítěte s předstihem.

V PPP a SPC KHK – telefonicky: 495 265 423, nebo zasláním formuláře „Žádost o poskytnutí poradenské služby“ – tiskopis ke stažení na webových stránkách – www.pppkhk.cz.

Materiál “Desatero pro rodiče dětí předškolního věku” poskytuje zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte, škola si zvolí činnosti dle vlastního výběru.

Další informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá–li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která zákonný zástupce k žádosti o přijetí do 1. ročníku přiloží.

Není–li dítě po dovršení šestého roku tělesně ani duševně přiměřeně vyspělé a požádá–li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 30. 4. 2020, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o 1 rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa), nejdéle však do zahájení školního roku, kdy dítě dovrší 8 let věku.

Co by měl umět budoucí prvňáček


 • znát své jméno a příjmení, adresu, jména rodičů
 • umět se obléknout i převléknout
 • znát své tělo a zvládat osobní hygienu
 • uklidit si hračky, knížky a jiné věci denní potřeby tam, kam patří
 • kreslit tužkou a pastelkami, malovat barvami
 • znát základní i doplňkové barvy
 • vystřihnout obrázek, nalepit, uklidit po sobě pracovní plochu
 • vyjmenovat číselnou řadu alespoň do pěti (případně deseti), rozlišovat – porovnávat – třídit předměty, znát geometrické tvary
 • chápat pojmy: větší-menší, první-poslední, nahoře-dole, nad-pod
 • umět správně vyslovovat, znát říkadla, básně, písně, pohádky
 • přiměřeně se orientovat ve světě kolem sebe, znát názvy běžných zvířat, rostlin a věcí
 • dodržovat pravidla správného chování

  Vložte tento kód: captcha

  Zápis do 1. ročníku základní školy

  X