Aktuality

Jak postupovat v žádosti o ošetřovné dítěte

Vážení rodiče,

formulář Žádost o ošetřovné dítěte je k dispozici dokumentech školy.

Pokud jej budete chtít uplatnit, potvrzení rodičům v tomto případě vydá pouze škola, nikoli lékař. 

Potvrzení o uzavření školského zařízení – žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 (po schválení vládou do 13 let) škola vydává pouze elektronicky. Žádný dokument nevyplňujte, jen pošlete žádost na e-mail: info@zsmzany.cz. My doklad vygenerujeme, potvrdíme a zašleme zpět e-mailem.

Do e-mailu uveďte: Jméno a příjmení dítěte a jeho rodné číslo.

 

Ošetřovné po celou dobu mimořádného opatření v souvislosti s koronavirem budou moci čerpat i OSVČ a děti až do 13 let. Jde o celou dobu uzavření škol či školek.

Více informací a aktuality sledujte na tomto odkazu.

 

Co vyplývá z informací České správy sociálního zabezpečení

Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné?

 • Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění a OSVČ.
 • Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let až do věku 13 let.
 • Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije ve společné domácnosti.

Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?

 • Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní (doba bude prodloužena). Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní (doba bude prodloužena).
 • Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.

Co dále po dočerpání ošetřovného?

 • Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci.

Jaká je výše ošetřovného?

 • Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
 • Orientační výši dávky spočítá příslušná kalkulačka MPSV.

Jak se uplatní nárok na ošetřovné?

 • Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.
 • Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.
 • Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.
 • Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

Vznikne nárok rovněž osobě samostatně výdělečně činné?

 • U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena k nemocenskému pojištění.

Jak se postupuje v případě, že je z důvodu karantény třeba doma pečovat o více dětí?

 • V tomto případě lze čerpat ošetřovné pouze prvních 9 dnů (nezáleží přitom, na které z dětí bude žádost o ošetřovné vystavena). Po devíti dnech stále trvá překážka v práci, ale ošetřovné již nenáleží.
Author:

Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové je málotřídní základní školou I. stupně a mateřskou školou poskytující profesionální služby ve výchově a vzdělávání předškolních dětí a žáků mladšího školního věku. Nabízíme služby kvalifikovaných pedagogů v estetickém a podnětném prostředí. Mžanská škola s jistotou zajistí kvalitní vzdělávání pro Vaše děti. Spokojenost a úspěch dětí je naším cílem i motivací.