Aktuality

Informace + dotazník pro rodiče k znovuotevření MŠ

V souvislosti s plánovaným uvolňováním režimu, který vláda ČR zavedla z důvodu zamezení šíření nemoci COVID-19, zjišťujeme zájem o otevření mateřské školy především pro rodiče, kteří nezbytně nutně potřebují zajistit dohled nad dětmi předškolního věku z důvodu návratu k pracovním povinnostem.

Termín otevření MŠ, provozní dobu, režim dne a další požadavky na pobyt dětí na základě doporučení KHS, MŠMT a zřizovatele ještě upřesníme.
S otevřením MŠ zaniká nárok na OČR (zdravotní výjimky).

 

Dotazník pro rodiče: “zjištění zájmu o znovuotevření MŠ ve Mžanech” – zde. Odpovědi přijímáme do středy 6. 5. 2020.

 

Režim MŠ (v době otevření MŠ může být aktualizován):
– Předávání dětí bude probíhat s dodržováním zpřísněných hygienických zásad (rozestupy 2 m, roušky na obličeji). Rodiče budou každý den potvrzovat bezinfekčnost svých dětí.
– Děti, které budou při ranním filtru vykazovat jakékoli symptomy nemoci (teplota, kašel, rýma, bolest hlavy, slabost a apatie) nebudou do mateřské školy přijaty!
– Přímá komunikace rodičů s pedagogy školy bude omezená, využívány budou zápisy do sešitků, emailové zprávy, popřípadě telefonické spojení.
– Stravování dětí bude zajištěno buď běžným nebo upraveným (studené balíčky) způsobem => ještě upřesníme, probíhat bude v hygienicky přísnějším režimu.
– Aktivity budeme organizovat tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
– Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Respektujeme přání rodičů, pokud ji budou vyžadovat.
– Zákonný zástupce dítěte předloží podepsaná prohlášení:
a) písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
b) písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
c) písemný souhlas s tím, že škola nenese odpovědnost za případný vznik onemocnění COVID-19 u dítěte v souvislosti s provozem mateřské školy.
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast v mateřské škole umožněna.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou
systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.
hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin
(dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.


ochrana_zdravi_ms